برای کلیه دانشجویان و اعضای محترم کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین که قصد بهره برداری از امکانات سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور را دارند، الزامیست که با همراه داشتن معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانشکده خود به مسئول اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه فرمایند و  فرم مربوطه را تکمیل نموده و نامه رسمی معرفی خود به کتابخانه مرکزی دانشگاه مورد نظر را دریافت نمایند.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0