کتابخانه: واحدی زنده است که برای استفاده ی یک جامعه بنا نهاده شده، بنابر این منابعی که فراهم می شوند، باید مورد نیاز و خواست جامعه مربوط باشند.
مجموعه ی کتابخانه: شامل تمام مواد مختلفی است که در کتابخانه برای استفاده ی مراجعه کنندگان فراهم می شود ومنابع کتابخانه یا موجودی کتابخانه نیز خوانده می شود 
مجموعه سازی: یعنی با برنامه ریزی، منابع کتابخانه به شیوه ای گردآوری شوند که نه تنها نیازهای فوری استفاده کنندگان بر آورده شوند، بلکه مجموعه ای منسجم و معتبر فراهم آید که به کمک آن و بر پایه ی اهداف و خدمات پیش بینی شده، در سال های بعد هم بتواند پاسخگو باشد. به طور کلی به مجموعه ی فعالیت های انتخاب، سفارش و دریافت منابع کتابخانه ای که به کمک خرید، اهدا یا مبادله انجام می گیرد ، مجموعه سازی می گویند.
کتابخانه ای که مجمو عه اش برای آموزش و پژوهش، پر کردن اوقات فراغت و ایجاد لذت مخاطب خود گردآوری نشود، پس از مدت کوتاهی به انباری متروک تبدیل می شود. کتاب بدون خواننده، چیزی بیهوده و کتابخانه ی بدون خواننده، گورستان کتاب خواهد بود. یک مجموعه ی خوب، آن است که خوانندگان از آن  بهره مند شوند.
اصول کلی: در انتخاب منابع باید اصول زیر را در نظر داشت

شناخت ویژگی های فرهنگی، فعالیت های بنیادی و سلیقه و پسند جامعه ی استفاده کننده.
فراهم کردن آثار مختلف در زمینه موضوع هایی که به جامعه مربوط می شوند و ممکن است مورد نیاز آن ها باشند. باید از انتخاب منابعی که خواننده ندارد، پرهیز کرد و اولویت را به انتخاب منابع کم بها با خواننده ی بسیار، در برابر منابع گران بها با خواننده ی کم داد.
 بی طرفی در انتخاب منابع.
فراهم کردن مجموعه ای کامل با بهترین کتاب ها در هر موضوع با توجه به دگرگونی های جاری در افکار و عقاید مراجعه کنندگان.
در نظرگرفتن کیفیت مطالب و نیاز خواننده . خواست خواننده اصل مهم در انتخاب منابع است.
برابری و بی طرفی در انتخاب منابع در زمینه ی نژاد، ملیت، قوم، پیشه، دین و مکتب های فکری.
 تهیه ی منظم و سریع کتاب های جدید با رعایت تناسب و تعادل از نظر کمیت و محتوای موضو عی.
 پذیرش منابع اهدایی با توجه به سیاست انتخاب منابع.
 حذف منابعی که مورد نیاز نیستند یا استفاده ی چندانی ندارند و اهدای آن ها به شکل امانت بین کتابخانه ای. در حذف منابع نا خواسته باید با دقت عمل کرد.در مجموع انتخاب منابع کار آسانی نیست و باید روش آن روشن و آشکار و پیرو راهبرد معینی باشد. هر از گاهی باید مجموعه را ارزشیابی کرد .


بخش مجموعه سازی:
 وظیفه و کارکرد این بخش ازکتابخانه دانشکده عبارت است از کلیه امور مربوط به سفارش و تهیه منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ،نشریه، و منابع غیر کتابی مانند سی دی های آموزشی وتهیه بانکهای اطلاعاتی و... صورت مستقیم یااز طریق مبادله و اهداء می باشد
کتابخانه دانشکده ای بدلیل همگن و یکدست بودن مراجعین نباید زیاد تخصصی باشد و انتخاب کتاب بیشتر بر پایه رشته درسی و کیفیت و ارزش عنوانهاست،گروه وافراد مجموعه سازی در کتابخانه دانشکده پزشکی ازهیات آموزشی و کارمندان کتابخانه و نیز پیشنهاد دانشجویان تشکیل میگردد.
در مجموعه سازی کارهای دوره ای وجود دارد که ازجمله آنهاوجین کردن، مبادله،اهدا،شناخت کارگزاران خوب ،دریافتن منابع کتابخانه ای سفارش داده شده ، بررسی مجموعه کتابخانه میباشد


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0