​​​​​​​

  • شناسايي نيازهاي اطلاعاتي اساتيد، دانشجويان و کارکنان
  • فرآهم آوري منابع و اطلاعات علمي مورد نياز استفاده کنندگان
  • راهنمايي و آموزش مراجعان در بازيابي و استفاده از منابع اطلاعاتي
  • اطلاع رساني در حوزه هاي موضوعي مربوطه
  • کمک به پيشرفت برنامه هاي آموزشي در کليه رشته هاي دانشگاه
  • کمک به پيشرفت برنامه هاي پژوهشي دانشگاه
  • ايجاد بستري مناسب براي آموزش و ارتقاء علم و فرهنگ جامعه
  • مرکز منابع اطلاعاتي و ايجاد تسهيلات دسترسي به آنها
  • بهبود و اعتلاي فرهنگ مطالعه و تحقيق
  • گردآوري متون اعم از کتب چاپي و الکترونيک ، نشريات ادواري ، اسناد و مدارک

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0