آئین نامه وجین کتاب و سایر منابع: 

  • منابع فرسوده، مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا، صرف هزینه نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد بود.
  • منابع درسی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده اند.
  • نسخه های تکراری و مازاد بر نیاز و نیز ویرایش های قدیمی کتب حوزه علوم پایه و بالینی که به طور منظم ویرایش های جدید آنها منتشر می گردد و در کتابخانه موجود است. نگهداری حداقل دو نسخه از ویرایش های ماقبل منبع در کتابخانه ضروری است.
  • كتابهايي كه در هنگام خريد اشتباها انتخاب و خريداري شده اند و مورد استفاده رشته هاي مربوط به كتابخانه مربوطه نمي باشند مي توانند با ساير كتابخانه هاي تحت پوشش مبادله گردند.
  • كتابهاي فرسوده و مستعمل كه امكان صحافي و يا اصلاح نداشته و در حال حاضر نيز از اعتبار علمي لازم برخوردار نيستند جزو كتب وجيني محسوب مي شود.
  • در مورد نشريات ادواري و مجلات ، صرفا مواردي كه بصورت تكي و يا اهدايي ارسال شده اند و از نظر محدوده زماني قديمي بوده (بيش از 3 سال از انتشار آن گذشته باشد) و در حال حاضر نيز نسخ روزآمد آنها به كتابخانه مربوطه ارسال نمي گردد و نیز مورد نیاز نمی باشند، مي توانند وجين گردند.
  • کتابخانه بایستی نسبت به جایگزینی به موقع منبع وجین شده اقدام نماید.
  • کتابخانه موظف است براساس معیارهای ذکر شده به شناسایی و انتخاب و جمع آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد.
  • مسئول کتابخانه لازم است پس از شناسایی منابع وجینی، اعضای کمیته وجین مرکز را جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در جریان قرار دهد.
  • منابع وجین شده در فایل اکسل (شامل: عنوان، مولف، سال نشر، شماره ثبت و شماره راهنما) به همراه صورتجلسه کمیته وجین، به کتابخانه مرکزی ارسال گردد.
  • کتابخانه موظف است پس از دریافت صورتجلسه منابع وجینی هر کتابخانه، نسبت به حذف شماره ثبت منبع از نرم افزار کتابخانه اقدام نماید.
  • تصمیم گیری نهایی در رابطه با نحوه توزیع یا جایگزینی کتابهای وجین شده مراکز بر عهده کتابخانه مرکزی است تا مراتب را به واحد مربوطه اعلام نماید .
  • تعداد منابع وجین شده در هر نوبت بایستی متناسب با تعداد کل منابع موجود در کتابخانه باشد.

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0