ISIکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدف رشد وبالندگی اعضای جامعه دانشگاهی خود خدمات گوناگونی را به مراجعین محترم ارائه می نماید. به منظور بهره برداری هر چه بهتر از این امکانات و خدمات خواهشمند است راهنمای استفاده از کتابخانه را مطالعه فرمایید


افراد مجاز به استفاده از کتابخانه و شرایط عضویت :

گروه اول:دانشجویان دانشگاه: الف. تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت (ثبت نام الکترونیکی) از وب سایت کتابخانه همراه با آپلود عکس اسکن شده متقاضی وحضور در کتابخانه جهت تایید نهایی .

تبصره 1:مدت اعتبار کارت عضویت تا پایان دوران تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین میباشد.

گروه دوم:دانشجویان مهمان دانشکده پزشکی : الف. تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت(ثبتنام الکترونیکی) از وب سایت کتابخانه همراه با آپلود عکس اسکن شده متقاضی.ب. ارائه گواهی ثبتنام از آمـوزش مب نـی بـر اشـتغال بـه

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین براي مدتی معین.

گروه سوم: اعضاء هیأت علمی دانشگاه: الف. تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت (ثبتنام الکترونیکی)بر روي وبسایت کتابخانه دیجیتال همراه با آپلود عکس اسکن شده متقاضی.ب. ارائه کارت شناسایی هیأت علمی از دانشگاه

گروه چهارم: کارکنان دانشگاه(رسمی و پیمانی): الف. درخواست عضویت و تکمیل فرم به صورت الکترونیکی به همراه آپلود عکس از وب سایت کتابخانه. ب. ارائه حکم کارگزینی .

مقررات امانت، تمدید، رزرو و استرداد کتاب

 • شرط امانت گرفتن کتاب، دارا بودن کارت عضویت کتابخانه یا کارت ملی و یا کپی آن است. لذا کتابخانه از امانت کتاب به مراجعین غیر عضو معذور خواهد بود.
 • هر عضو فقط با کارت عضویت خود مجاز به امانت کتاب میباشد. تبصره 1 :استفاده غیرمجاز از کارت سایر اعضاء موجب محروم شدن فرد متخلف از خدمات کتابخانه خواهد شد.
 • کتابخانه میتواند بنا به ضرورت تعداد کتابها و مدت امانت را کاهش دهد و یا استرداد کتابها را قبل از پایان مدت امانت درخواست نماید.
 • کلیه اعضاي هیأت علمی (اعم از رسمی و پیمانی) موظفند قبل از انجام سفرهاي طولانی داخل و یا خارج از کشور (همچون استفاده از فرصت مطالعاتی) کلیه کتابهاي امانت گرفته شده را به کتابخانه عودت نمایند.
 • مدارك امانتی در صورتیکه که توسط دیگران رزرو نشده باشند، تا دو بار و هر بار به مدت 10 روز، توسط شخص امانت گیرنده قابل تمدید است.

منابعی که امانت داده نمی شود:

کتابهاي مرجع (اطلس ها، فرهنگ ها، دایره المعارف ها) و کتابهاي تک نسخه اي پرمراجعه.2 . نشریات ادواري3 .پایاننامههاي تحصیلی

تبصره1:مجلات فارسی و لاتین و CDها با دریافت کارت شناسایی معتبر به مدت دو روز قابل امانت میباشند.

جریمه دیرکـرد :

 • در صورتی که امانت گیرنده در زمان تعیی نشده از سوي کتابخانه، کتاب یا کتابهایی را که امانت گرفته مسترد ننماید، مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد.
 •  جریمه دیرکرد کتب، زیر یک ماه بازاي هرروز، تعلیق عضو به تعداد روزهاي تاخیري خواهد بود. 2-4 . جریمه دیرکرد بالاي یک ماه ، تعلیق عضو به تعداد روزهاي تاخیري و پرداخت جریمه یا خرید کتاب می باشد.

کتب گمشده و یا خسارت دیده :

چنانچه امانت گیرنده کتاب را گم کند یا خسارتی به آن وارد نماید، جبران خسارت وارده برعهده امانت گیرنده خواهد بود. میزان خسارت و هزینه مربوط به سازماندهی و آمادهسازي، نحوه و زمان لازم براي جبران آن توسط مسـئول کتابخانه تعیین خواهد شد. جبران خسارت هیچگاه نباید از سه ماه بیشتر به طول انجامد.لذا بازدید کامل کتاب توسط امانت گیرنده الزامی می باشد و در صورت مشاهده موارد احتمالی، موضوع را به متصدیان میز امانت اعلام نمایید.

خروج بدون مجوز منابع کتابخانه ممنوع بوده و در صورت رخ دادن، با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

تسویه حسـاب :

دانشجویان موظفند در هنگام فارغ التحصیلی، یا انتقال دائم به سایر دانشگاهها و یا انصراف از تحصیل با کتابخانه تسویه حساب نمایند.1-7 . کلیه اعضاي هیأت علمی، کارکنان کتابخانه و کارکنان دانشگاه(اعم از رسمی، پیمانی) موظفند قبل

از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، کلیه کتب امانتی خود را به کتابخانه مسترد نمایند.2-7 . در هنگام تسویه حساب دائم با کتابخانه، تحویل دادن کارت عضویت کتابخانه الزامی است.3-7 . در هنگام تسویه حساب دائم تحویل یک نسخه از

رساله یا پایان نامه همراه سی دي با فرمت PDF از محتواي کل پایان نامه براي فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به کتابخانه الزامی است.

رعایت نظم و سایر مقررات کتابخانه :

 • رعایت سکوت به هنگام مطالعه در کتابخانه الزامی است.
 • خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، استفاده از تلفن همراه در محل کتابخانه و قدم زدن هنگام مطالعه (به منظور حفظ نظم و تمرکز کاربران)در سالن هاي مطالعه ممنوع است.
 • استفاده از هرگونه وسایل برقی در سالن هاي مطالعه (هیتر، قوري برقی و ....) ممنوع و در صورت مشاهده برخورد و به کمیته انضباطی دانشگاه اعلام خواهد شد.
 • اشغال صندلی هاي سالن هاي مطالعه با وسایل شخصی بدون حضور اعضا ممنوع بوده و درصورت مشاهده هر یک از کارمندان کتابخانه ، صندلی تخلیه و عواقب آن بعهده اعضا می باشد.
 • مفاد این آئین نامه براي کلیه استفاده کنندگان کتابخانه اعم از اعضاي هیأت علمی، کارمندان، دانشجویان و افراد میهمان لازم الاجرا است.

هر گونه تجدید نظر و تغییر در این آئیننامه، به عهده مدیریت و شوراي کتابخانه بر حسب نیاز می باشد.

 


گروه دورانV6.0.9.0