رئیس کتابخانه مرکزی:       

  نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

  مدرک تحصیلی: دکترا

  رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

  شماره تماس داخلی و مستقیم: 2665- 33357039

  مسئول کتابخانه مرکزی:         

  نام و نام خانوادگی: مریم کریمی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

  شماره تماس داخلی و مستقیم: 3126 -33360903
   

   

  کارشناس کتابخانه :

   نام و نام خانوادگی: آي سا ملکي نادنيلويي

  مدرک تحصیلی: کارشناسی  -مديريت خدمات بهداشتي درماني  
  شماره تماس داخلی و مستقیم: 2654– 33357039

   

   

   

   

   

  دانشکده پزشکی      

   

   

   

   

  مریم کریمی                      زهره قربانی 

   

   

   

   

   

  دانشکده دندان پزشکي

   

   

   

   

        نسرين بذرافکن                  

   

   

   

   

   

   

  دانشکده پرستاری و مامایی      

   

   

   

   

  دکتر عاطفه کلانتری              منیره آزادجو 

   

   

   

   

   

  دانشکده بهداشت     

   

   

   

   

  معصومه فرمانی              عظمت قاسمی                     

   

   

   

   

   

  دانشکده پیراپزشکی     

   

   

   

   

  معصومه فرمانی              افسر پهلوانی                        

   

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0