رئیس کتابخانه مرکزی:       

  نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

  مدرک تحصیلی: دکترا

  رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

  شماره تماس داخلی و مستقیم: 2665- 33357039

  مسئول کتابخانه مرکزی:         

  نام و نام خانوادگی: مریم کریمی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

  شماره تماس داخلی و مستقیم: 3126 -33360903
   

  کارشناس کتابخانه :

   نام و نام خانوادگی: مریم اکبری

  مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابخانه در شاخه پزشکی
  شماره تماس داخلی و مستقیم: 2653 – 33357039

  کارشناس فناوری اطلاعات:

   نام و نام خانوادگی: مهندس ساره جلالی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  شماره تماس داخلی و مستقیم: 2688 – 33357039

   

   

   

   

   

  دانشکده پزشکی      

   

   

   


  مریم کریمی                    زهره قربانی 

   

   

   

   

   

  دانشکده پرستاری و مامایی      

   

   

   


  دکتر عاطفه کلانتری              منیره آزادجو 

   

   

   

   

   

  دانشکده بهداشت     

   

   

   


  معصومه فرمانی              عظمت قاسمی          مریم اکبری         

   

   

   

   

   

  دانشکده پیراپزشکی     

   

   

   


  معصومه فرمانی              افسر پهلوانی             مریم اکبری         

   

   

   


  گروه دورانV6.0.9.0