• ساعت : ۴:۴۱:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 
آغاز فرایند تغییر و انتقال وبسایت های كتابخانه های بیمارستانی به پورتال جدید

تغییر وبسایت های کتابخانه های بیمارستانی و انتقال آن ها به پورتال جدید با همکاری کارمندان واحدهای مذکور در حال انجام است. 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.0.9.0