تماس با ما

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید باهنر

Email: centlib@qums.ac.ir

شهرزاد غلامی

شماره تماس: 33357039 - 028 

داخلی 2665