آئین نامه وجین کتاب و سایر منابع: 
 1. منابع فرسوده، مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا، صرف هزینه نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد بود.
 2. منابع درسی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده اند.
 3. نسخه های تکراری و مازاد بر نیاز و نیز ویرایش های قدیمی کتب حوزه علوم پایه و بالینی که به طور منظم ویرایش های جدید آنها منتشر می گردد و در کتابخانه موجود است. نگهداری حداقل دو نسخه از ویرایش های ماقبل منبع در کتابخانه ضروری است.
 4. كتابهايي كه در هنگام خريد اشتباها انتخاب و خريداري شده اند و مورد استفاده رشته هاي مربوط به كتابخانه مربوطه نمي باشند مي توانند با ساير كتابخانه هاي تحت پوشش مبادله گردند.
 5. كتابهاي فرسوده و مستعمل كه امكان صحافي و يا اصلاح نداشته و در حال حاضر نيز از اعتبار علمي لازم برخوردار نيستند جزو كتب وجيني محسوب مي شود.
 6. در مورد نشريات ادواري و مجلات ، صرفا مواردي كه بصورت تكي و يا اهدايي ارسال شده اند و از نظر محدوده زماني قديمي بوده (بيش از 3 سال از انتشار آن گذشته باشد) و در حال حاضر نيز نسخ روزآمد آنها به كتابخانه مربوطه ارسال نمي گردد و نیز مورد نیاز نمی باشند، مي توانند وجين گردند.
 7. کتابخانه بایستی نسبت به جایگزینی به موقع منبع وجین شده اقدام نماید.
 8. کتابخانه موظف است براساس معیارهای ذکر شده به شناسایی و انتخاب و جمع آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد.
 9. مسئول کتابخانه لازم است پس از شناسایی منابع وجینی، اعضای کمیته وجین مرکز را جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در جریان قرار دهد.
 10. منابع وجین شده در فایل اکسل (شامل: عنوان، مولف، سال نشر، شماره ثبت و شماره راهنما) به همراه صورتجلسه کمیته وجین، به کتابخانه مرکزی ارسال گردد.
 11. کتابخانه موظف است پس از دریافت صورتجلسه منابع وجینی هر کتابخانه، نسبت به حذف شماره ثبت منبع از نرم افزار کتابخانه اقدام نماید.
 12. تصمیم گیری نهایی در رابطه با نحوه توزیع یا جایگزینی کتابهای وجین شده مراکز بر عهده کتابخانه مرکزی است تا مراتب را به واحد مربوطه اعلام نماید .
 13. تعداد منابع وجین شده در هر نوبت بایستی متناسب با تعداد کل منابع موجود در کتابخانه باشد.