کتابخانه مرکز تحقیقات رشد کودکان و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قدس:
 
کتابخانه مرکز تحقیقات رشد کودکان و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قدس دارای مجموعه ای بالغ بر 46 کتاب فارسی شامل 66 و 28عنوان کتاب لاتین شامل 28جلد، با امکاناتی بالغ بر 35 عنوان مجله الکترونیکی فارسی و لاتین و نیز 15 عنوان منبع آموزشی الکترونیکی، همه روزه آماده ارائه خدمت به کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی خود می باشد. این مرکز همچنین امکان دسترسی به منابع الکترونیکی موجود در بانکهای اطلاعاتی پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین را برای کلیه اعضای خود فراهم نموده است.

لینک دسترسی