اهداف

  1. شناسايي نيازهاي اطلاعاتي اساتيد، دانشجويان و کارکنان
  2. فرآهم آوري منابع و اطلاعات علمي مورد نياز استفاده کنندگان
  3. راهنمايي و آموزش مراجعان در بازيابي و استفاده از منابع اطلاعاتي
  4. اطلاع رساني در حوزه هاي موضوعي مربوطه
  5. کمک به پيشرفت برنامه هاي آموزشي در کليه رشته هاي دانشگاه
  6. کمک به پيشرفت برنامه هاي پژوهشي دانشگاه
  7. ايجاد بستري مناسب براي آموزش و ارتقاء علم و فرهنگ جامعه
  8. مرکز منابع اطلاعاتي و ايجاد تسهيلات دسترسي به آنها
  9. بهبود و اعتلاي فرهنگ مطالعه و تحقيق
  10. گردآوري متون اعم از کتب چاپي و الکترونيک ، نشريات ادواري ، اسناد و مدارک