کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی:

این کتابخانه از سال 1375 به صورت مشترک با کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شروع به فعالیت نمود و از سال 1380 تاکنون به صورت مستقل به ارائه خدمات پرداخته است. در حال حاضر این مرکز با در اختیار داشتن مجموعه ای بالغ بر 1500 عنوان کتاب فارسی شامل 15000 نسخه و 300 عنوان کتاب لاتین شامل 500 نسخه ، 16 عنوان پایان نامه، بیش از 50 عنوان مجله لاتین و 90 عنوان مجله فارسی و همچنین بیش از 250 عنوان سایر منایع اطاعاتی  فارسی و لاتین به کلیه اعضا و مراجعین خود خدمات ارائه می دهد.

لینک دسترسی