اطلاعیه و کارگاه ها
درخواست مقاله

1399/11/21 سه‌شنبه

برای دانلود مقالات مورد نیاز می توانید در پردیس دانشگاه از سایت کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال به تمام منابع اطلاعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت دسترسی داشته و مقاله مورد نظر خود را دانلود نمایید. چنانچه در خصوص دسترسی به متن مقاله ای دچار مشکل شدید با شماره تلفن داخلی و مستقیم  2665- 33357039  تماس گرفته و یا با گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با ایمیل sci@qums.ac.ir  مکاتبه نمایید.