ارتباط با ما

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی 13911/34156

Email: centlib@qums.ac.ir

دکتر شهرزاد غلامی
شماره تماس: 33357039 - 028   
داخلی 2655

1