منابع

عنوان

نسخه

کتاب فارسی

5580

5800

کتاب لاتین

2173

3544

لوح فشرده

756

770
 

منابع

تعداد

پایان نامه فارسی

4800

پایان نامه لاتین

2

مقالات فارسی و لاتین

(سال 2020)

537


 

طرح تحقیقاتی (سال2020)

مصوب

خاتمه یافته

هیئت علمی

161

48

دانشجویی

52

36

HSR

9