معرفی کارشناسان

رئیس کتابخانه مرکزی:       

نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2655- 33357039

مسئول کتابخانه مرکزی:         

نام و نام خانوادگی: مریم کریمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 3126

مسئول  انشارات، سفارش و مجموعه سازی:

 نام و نام خانوادگی: مهندس شاپور رفیعی

مدرک تحصیلیکارشناسی
شماره تماس داخلی و مستقیم: 2613 – 6-33336001

 

دانشکده پزشکی

مریم کریمی
زهره قربانی
امیر شادروح

دانشکده پرستاری و مامایی

عاطفه کلانتری
سمانه میربها
منیره آزاد جو

دانشکده بهداشت

معصومه فرمانی
عظمت قاسمی

دانشکده پیراپزشکی

معصومه فرمانی
افسر پهلوانی