معرفی کارشناسان

رئیس کتابخانه مرکزی:       

نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2665- 33357039

مسئول کتابخانه مرکزی:         

نام و نام خانوادگی: مریم کریمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 3126
 

مسئول  انتشارات، سفارش و مجموعه سازی:

 نام و نام خانوادگی: مهندس زهرا علی نسائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس داخلی و مستقیم: 2653 – 33357039

کارشناس فناوری اطلاعات:

 نام و نام خانوادگی: مهندس ساره جلالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2652 – 33357039

 

دانشکده پزشکی

مریم کریمی
زهره قربانی
امیر شادروح

دانشکده پرستاری و مامایی

عاطفه کلانتری
سمانه میربها
منیره آزاد جو

دانشکده بهداشت

معصومه فرمانی
عظمت قاسمی

دانشکده پیراپزشکی

معصومه فرمانی
افسر پهلوانی